Pedagogia i Treball Social https://revistes.udg.edu/pedagogia_i_treball_social <em>Pedagogia i Treball Social</em><span> és una revista internacional, digital, gratuïta, semestral de caràcter científic centrada en la difusió i intercanvi de coneixements útils per orientar la intervenció social i educativa. Promoguda des de la Universitat de Girona, neix amb la voluntat de completar la producció internacional sobre Pedagogia i Treball Social contribuïnt a l'avenç de coneixement i d'epistemologies dins l'àmbit de la intervenció social.</span> Universitat de Girona ca-ES Pedagogia i Treball Social 2013-9063 Editorial https://revistes.udg.edu/pedagogia_i_treball_social/article/view/22918 <p>Benvinguda editorial a la publicació del Vol. 12. Núm. 1</p> Equip editorial Drets d'autor (c) 2023 2023-06-01 2023-06-01 12 1 4 4 Consum de drogues, malestar psicològic i necessitat de suport relacionat amb successos vitals estressants en estudiants universitaris. https://revistes.udg.edu/pedagogia_i_treball_social/article/view/22889 <p>La pandèmia per Covid-19 ha suposat un gran impacte per la població general i en major grau en població considerada vulnerable. Entre aquest grup de subjectes en situació de vulnerabilitat podem ubicar als joves estudiants. A més de la variable pandèmica, existeixen altres esdeveniments vitals estressants que interpel·len en el malestar psicològic del jovent. El fet de no disposar d’estratègies per afrontar i gestionar aquests successos pot esdevenir conductes de risc. Entre les seves expressions trobem el consum de drogues, el desencadenament de diferents trastorns i en el pitjor dels casos en ideació autolítica. L’objectiu d’aquest estudi pretén fer una avaluació dins del context de la pandèmia per Covid-19 amb relació a les variables del malestar psicològic, els esdeveniments vitals estressants, el consum de drogues i la ideació autolítica en els estudiants dels diferents cursos d’Educació Social de la Universitat de Girona. La mida de la mostra es va determinar en 155 participants. Es va procedir a la creació d’un qüestionari, incloent les escales adequades per l’obtenció de les dades objecte d’estudi. Es varen obtenir els resultats a partir d’un disseny d’estudi transversal, observacional i analític. Es discuteix sobre les diferents variables analitzades i l’abordatge de la problemàtica multifactorial derivada, mitjançant la prevenció.</p> Evelyne Hungria Molina Drets d'autor (c) 2023 2023-06-01 2023-06-01 12 1 5 15 El treball en xarxa en el sistema de protecció a la infància i l’adolescència: revisió de la literatura científica https://revistes.udg.edu/pedagogia_i_treball_social/article/view/22885 <p>Aquest article presenta una síntesi de l’estat actual de la recerca referida al treball de la xarxa formal en el sistema de protecció a la infància i l’adolescència. L’objectiu és identificar l’estructuració de la xarxa al voltant del pla de cas únic i les variables intervinents. La revisió, seguint la metodologia PRISMA, utilitzà les paraules <em>network, case-level </em>i<em> child welfare</em>, i inclogué articles des de 2010 i fins a l’actualitat. Han estat inclosos a la revisió 22 articles, analitzats des de diverses variables com foren les paraules clau, els resultats, la metodologia i les limitacions. Les conclusions a què s’arriba parlen de la no presència en els articles del teixir una xarxa formal de serveis i equips de forma estructurada i com a marc global. Es tendeix a la coordinació i la derivació com a mecanismes principals entre els equips de la xarxa sense tenir en compte el partenariat i la concertació com a opcions viables i efectives. Una altra mancança és la d’identificar les variables que hi intervenen i que poden venir dels professionals, del context, o del lloc que ocupa el cas i la família, i el treball a realitzar segons les seves necessitats.</p> Miquel Alet Torres M. Àngels Balsells Bailón Drets d'autor (c) 2023 2023-06-01 2023-06-01 12 1 16 33 Análisis de la percepción de un grupo de jóvenes adultas que ha padecido un Trastorno de la Conducta Alimentaria sobre los contenidos acerca de salud mental en las Redes Sociales Virtuales https://revistes.udg.edu/pedagogia_i_treball_social/article/view/22869 <span id="docs-internal-guid-48a2ad73-7fff-0a79-8ab1-4b0415102df8"><span>Aunque se habla a menudo de los efectos adversos de las </span><span>Redes Sociales Virtuales</span><span> (RRSSVV) en la salud mental de los y las jóvenes, algunos autores también han señalado que estas pueden ser interesantes herramientas en la promoción y mejora de la salud mental.</span><span> Se ha encontrado que las RRSSVV son medios de información rápidos y eficientes y que facilitan y favorecen el soporte social facilitando la comunicación. El objetivo de este estudio fue analizar la percepción que tienen un grupo de jóvenes adultas que habían padecido un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) sobre el impacto de las RRSSVV en la salud mental. Para ello, se llevó a cabo un estudio fenomenológico basado en un análisis temático. La herramienta utilizada para ello fue un grupo focal conformado por 5 mujeres de entre 23 y 26 años de edad que habían padecido un TCA en el que se recogió la opinión que tienen acerca de aspectos como el impacto de los contenidos sobre salud mental en RRSSVV, la valoración que hacen de poder contactar con personas que padecen un trastorno como el suyo o la valoración que hacen de que personas públicas hablen sobre sus trastornos de salud mental en RRSSVV, entre otros. Por lo que respecta a los hallazgos, en líneas generales las participantes se mostraron bastante críticas, sobre todo con lo que respecta a la falta de profesionalidad entre las personas que publican este tipo de contenidos y la falta de control entre las personas que los consumen. Por otro lado, valoraron muy positivamente que personas públicas hablen en primera persona sobre sus problemas de salud mental, cosa que ayudaría a desestigmatizar estos problemas y empoderar a las jóvenes a pedir ayuda profesional. En conclusión, las RRSSVV podrían ser una buena herramienta, pero sería necesario integrar algunas mejoras, como la formación y capacitación de los y las creadores de contenido que hablan de salud mental.</span></span> Sara Montserrat Calmaestra Urbano Drets d'autor (c) 2023 2023-06-01 2023-06-01 12 1 34 54 Anàlisi de processos de creació de l’estigma per part de dones penades consumidores de drogues al Centre Penitenciari Puig de les Basses https://revistes.udg.edu/pedagogia_i_treball_social/article/view/22866 <p dir="ltr"><span>Espanya és un dels països d'Europa amb més dones entre la població penitenciària, també es tracta del país amb més dones consumidores de drogues en situació de compliment de condemna. La representació femenina amb aquestes característiques porta a plantejar un estudi on l'objectiu del qual és: analitzar les associacions personals -estigma i estereotips autoassociats- i l'autoconcepte en dones consumidores de drogues dins el sistema penitenciari català, concretament el Centre Penitenciari Puig de les Basses, situat a la ciutat de Figueres. Partint d'un enfocament qualitatiu es va recollir informació mitjançant sis entrevistes individuals a internes del Centre Penitenciari Puig de les Basses, aquestes entrevistes van ser gravades per assegurar una correcta transcripció i traspàs d'informació. Gràcies a aquest estudi qualitatiu es va poder veure que: la majoria de dones consumidores de drogues construeixen la seva identitat i autoconcepte d'acord amb les percepcions i idees que reben per part del seu entorn immediat així com de la societat que les rodeja, la majoria de dones en situacions de consum de drogues i compliment de condemna han sigut víctimes de violència sexual i que l'etiqueta que les acompanya socialment fora del centre penitenciari, també ho fa dins. L'estudi ha denotat, també, la necessitat de canvi i adaptació a la perspectiva de gènere en les intervencions professionals pel que fa a l'acció en serveis d'atenció a les drogodependències.</span></p> Ione Jordà i Costa Drets d'autor (c) 2023 2023-06-01 2023-06-01 12 1 55 68