Pedagogia i Treball Social https://revistes.udg.edu/pedagogia_i_treball_social <em>Pedagogia i Treball Social</em><span> és una revista internacional, digital, gratuïta, semestral de caràcter científic centrada en la difusió i intercanvi de coneixements útils per orientar la intervenció social i educativa. Promoguda des de la Universitat de Girona, neix amb la voluntat de completar la producció internacional sobre Pedagogia i Treball Social contribuïnt a l'avenç de coneixement i d'epistemologies dins l'àmbit de la intervenció social.</span> Universitat de Girona ca-ES Pedagogia i Treball Social 2013-9063 Maternitat i infància en contextos de consum de drogues: compatibilitats i contraposicions https://revistes.udg.edu/pedagogia_i_treball_social/article/view/22963 <p>Les dones mares o embarassades consumidores de drogues es troben en diverses situacions de vulnerabilitat associades no només al fet de consumir, sinó a altres determinants socials que les envolten. L’atenció i l’acompanyament integral a aquestes dones es veu compromès per la falta de directrius, respostes i recursos socials que determinen l’escenari actual. &nbsp;L’objectiu d’aquest estudi és analitzar les intervencions terapèutiques i l’acompanyament a usuàries mares o embarassades dels principals centres de reducció de danys de la ciutat de Barcelona, en clau de perspectiva de gènere, interseccional i d’infància. Es tracta d’un estudi qualitatiu, en el qual es van dur a terme entrevistes semiestructurades a catorze professionals dels àmbits d’infància, drogues i salut. A través de l’anàlisi i discussió de resultats es va evidenciar que, amb les eines, formació i informació de què es disposa actualment, no s’ofereix un acompanyament integral a la dona consumidora en clau de perspectiva de drets d’infància. Per a poder garantir aquest acompanyament i atenuar l’angoixa i frustració existent, es recomana incorporar figures referents en perspectiva de drets d’infància als equips de reducció de danys i elaborar un protocol o estratègia d’actuació, seguint les recomanacions i propostes d’actuació elaborades per les mateixes professionals.&nbsp;</p> Maria Buera Prius Drets d'autor (c) 2023 2023-11-30 2023-11-30 12 2 4 15 10.33115/udg_bib/pts.v12i2.22963 Acompanyament de mares o embarassades als centres de reducció de danys: recomanacions en clau de perspectiva de drets d’infància, interseccional i de gènere. https://revistes.udg.edu/pedagogia_i_treball_social/article/view/22964 <p>La manca d’un protocol o estratègia d’actuació per a l’abordatge i intervenció terapèutica amb dones mares o embarassades consumidores de drogues és una realitat que cal fer-li front. L’angoixa i frustració de les professionals dels principals centres de reducció de danys de la ciutat de Barcelona és creixent, atès que no es pot oferir una atenció integral i individualitzada per manca de formació, informació, recursos i estratègies d’intervenció. L’objectiu d’aquest estudi és elaborar una sèrie de recomanacions i propostes d’actuació a tenir en compte, que permetin als centres de reducció de danys, intervenir en clau de perspectiva de drets d’infància. Es tracta d’un estudi qualitatiu, en el qual es van dur a terme entrevistes semiestructurades a catorze professionals dels àmbits d’infància, drogues i salut. A través de l’anàlisi i discussió de resultats es va observar que, per a poder incloure la perspectiva de drets d’infància al centre de la intervenció i, garantir els drets, tant de la usuària, com dels fills o filles d’aquesta, cal que totes les xarxes i actors implicats en l’atenció a la dona usuària incorporin una mirada interseccional i de perspectiva de drets; al mateix temps que es requereix formació especialitzada, recursos de derivació a l’alta i el suport de l’àmbit institucional.</p> Maria Buera Prius Drets d'autor (c) 2023 2023-12-01 2023-12-01 12 2 16 28 10.33115/udg_bib/pts.v12i2.22964 Son les escoles espanyoles inclusives? Una revisió sistemàtica de las mesures de resposta a la diversitat https://revistes.udg.edu/pedagogia_i_treball_social/article/view/22920 <p>Des de fa anys, les directrius internacionals definides i promogudes per organitzacions com la UNESCO i entitats socials s’alineen amb la promoció de l’educació inclusiva i la justícia social. Un enfocament que es centra en que tots els nens, independentment de les seves característiques, tinguin dret d’accedir a un sistema educatiu inclusiu. Això no obstant, a Espanya, existeix una vulneració recurrent dels drets d’alguns nens, el que justifica la necessitat de realitzar investigacions enfocades a analitzar i millorar la<br />inclusivitat educativa. Un dels principals problemes són les mesures d’atenció a la diversitat que, en un principi, pretenen reduir o eliminar les barreres a la inclusió, però que no sempre ho aconsegueixen. Per això, l’objectiu d’aquest treball és analitzar la realitat d’aquestes mesures i identificar els obstacles que en dificulten la seva aplicació. Per això, s’ha realitzat una revisió sistemàtica de l’estat recent de quatre de les principals mesures en relació amb tres dimensions d’anàlisi: el concepte i l’enfocament de les mesures i la seva relació amb la inclusió; el seu nivell d’inclusivitat; i els seus punts forts i febles de cada mesura<br />en resposta a la diversitat. El principal resultat és que totes les mesures poden conduir a la inclusió o segregació depenent de com es dissenyin, orientin, i apliquin en cada context. Això està probablement relacionat amb el fet que el sistema educatiu espanyol, està subjecte a normatives ambigües que no sempre generen un marc clar i centrat en polítiques, cultures i pràctiques inclusives. Un marc ambigu,<br />ambivalent i incert que produeix en alguns casos, més exclusió i desigualtat. Son necessàries noves línies d’investigació crítica i contextual a partir de les contradiccions, ambigüitats, i barreres trobades en<br />l’anàlisi.</p> Sònia Camacho Vallejo Jordi Collet-Sabé Jesús Soldevila-Pérez Drets d'autor (c) 2023 2023-11-30 2023-11-30 12 2 29 44 10.33115/udg_bib/pts.v12i2.22920 Violència sexual i consum de drogues en estudiants d’educació social https://revistes.udg.edu/pedagogia_i_treball_social/article/view/22985 <p>La violència sexual són tots els actes, comentaris accions i situacions que atempten contra la llibertat sexual de les persones. El 86 % de víctimes són dones i el 14 % homes. L’any 2021 es va estimar que una de cada tres dones havia patit algun tipus de violència sexual al llarg de la seva vida. Patir aquestes situacions pot provocar que les víctimes comencin a consumir per evadir‑se i com a mètode d’afrontament. Així doncs, en el present estudi es pretén identificar les situacions de violència sexual<br>patides per part dels estudiants del grau d’Educació Social de la Universitat de Girona, i analitzar si hi ha alguna relació entre haver estat víctima i el posterior consum de substàncies tòxiques. Aquest treball és un estudi transversal, observacional i analític realitzat a partir d’un qüestionari ad hoc passat als 258 estudiants matriculats al grau d’Educació Social de la Universitat de Girona. El resultats obtinguts mostren que el 66,9 % d’estudiants ha patit algun tipus de violència sexual dels quinze anys a l’actualitat. L’edat mitjana de la primera agressió en dones és de 16,36 anys i en homes de 19,50 anys. Un 55,6 %&nbsp; d’homes i un 25,7 % de dones presenten símptomes de dependència qualsevol tipus de droga. En aquest estudi no s’ha detectat cap relació respecte haver estat víctima de violència sexual i el posterior consum de substàncies tòxiques.</p> Aina Bonet Molas Drets d'autor (c) 2023 2023-11-30 2023-11-30 12 2 45 56 10.33115/udg_bib/pts.v12i2.22985