Llengua
Català Español English

Un paisatge urbà medieval a final del segle XIII: Castelló d’Empúries i les viles del seu entorn

Víctor Farías Zurita

Castelló d’Empúries, a small town in Old Catalonia, capital of the county of Empúries, may be considered a regional example of that process we know as medieval small scale urbanization. Its history, from the 12th century on, is that of the build-up of a particular economy which will function as starting-point of those circuits of exchange relationship which are necessary for medieval urbanisation. In functional terms the town of Castelló, connected to the major Mediterranean comercial circuits, has to be considered not only as a local centre but also as a node in a network of linked urban centers. Competition between lords of towns and cities has to be considered as a major element in definining the specific place of every center in a regional network.

Urban History; Economic History; Social History; Medieval Catalan History.

Referències

Bensch, Stephen P., 2007: «Un notariat baronial al segle tretze: notaries i pràctiques documentals en el comtat d’Empúries al segle tretze», Documentació notarial i arxius: els fons notarials com a eina per a la recerca històrica, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 123–134.

Bensch, Stephen P., 2008: «A Baronial Aljama: The Jews of Empúries in the Thirteenth Century», Jewish History, 22, 19–51.

Canet Avilés, Jordi, 2009: La «Rúbrica dels Privilegis» de Castelló d’Empúries i del comtat d’Empúries (1223), Castelló d’Empúries, Ajuntament de Castelló d’Empúries.

Colomer Casamitjana, Joel, 2017: «Les activitats econòmiques dels jueus del comtat d’Empúries (1321–1325)», Mot so razo, 16, 7–16.

Farías Zurita, Víctor, 2003: «La configuration d’un réseau routier médiéval. L’exemple de la Catalogne: siècles xi–xiv», Etudes Roussillonaises. Revue d’Histoire et d’Archéologie Méditerranéenes, 20, 63–72.

Farías Zurita, Víctor, 2009: El mas i la vila a la Catalunya medieval. Els fonaments d’una societat senyorialitzada (segles xi–xiv), València, Universitat de València.

Farías Zurita, Víctor, 2013: «Las villas de la Catalunya Vella. La construcción de una red urbana medieval (circa 1150–circa 1350)», Dynamiques du monde rural: échanges, prélèvements et consommation en Méditerranée ocidentale, ed. Monique Bourin, François Menant, Lluís To Figueras, Roma, École Française de Rome, 23–38.

Farías Zurita, Víctor, 2018: «Las villas de la Cataluña Vieja y su mercado. Una contribución a la historia de una institución señorial (siglos xi–xiv)», Renda i fiscalitat a la Catalunya Baixmedieval. Estudis dedicats a Manuel Sánchez Martínez, ed. Jordi Morelló Baget, Pere Ortí Gost, Pere Verdés Pijuan, Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 553–601.

Farías Zurita, Víctor, 2020: «El crédito judío en la economía de las pequeñas ciudades: el caso de la villa de Peralada, circa 1300», El sistema financiero a finales de la Edad Media, ed. Pere Ortí Gost, Pere Verdés Pijuan, València, Universitat de València, 315–343.

Font Rius, José María, 1969: Cartas de población y franquicia de Cataluña. 1.1. Textos, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Ginebra Molins, Rafael, 1998: Manual primer de l’Arxiu de la Cúria Fumada de Vic (1230–1233), Barcelona, Fundació Noguera.

Gironella Granés, Josep Maria, 2010: Els molins i les salines de Castelló d’Empúries al segle xiv: la mòlta de cereals, el batanatge de teixits i l’obtenció de sal en una vila catalana baixmedieval, Barcelona, Fundació Noguera.

Hilton, Rodney H., 1992: English and French Towns in Feudal Society. A Comparative Study, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.

Hohenberg, Paul M.; Lees, Lynn Hollen, 1985: The Making of Urban Europe. 1000–1950, Cambridge, Harvard University Press.

Miquel Rossell, Francisco, 1945: Liber Feudorum Maior. Cartulario real que se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Pruenca, Esteve; Marquès, Josep M., 1995: Diplomatari de Santa Maria d’Amer, Barcelona, Fundació Noguera.

Pujol Canelles, Miquel, 1997: La conversió dels jueus de Castelló d’Empúries, Castelló d’Empúries, Ajuntament de Castelló d’Empúries.

Soldevila, Ferran, 1995: Pere el Gran. Primera part: l’infant, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

Enllaços refback

No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c) 2021 Mot so razo