La recepció del contrapàs dantesc en les lletres catalanes cap a la tardor medieval

Autors/ores

Descàrregues

Resum

De manera més o menys explícita, registram la transmissió del model del contrapàs en diversos autors catalans posteriors a la Comèdia devers un segle, com Bernat Metge o Ausiàs March. El diàleg amb el model desemboca en innovacions importants, de regust premodern. En el cas d’Ausiàs March, l’escenari de l’ultramon cristià es trasllada a la dimensió interior de l’individu, amb fortes dosis de realisme psicològic i amb els símptomes d’una crisi cultural. Fonent elements de la Comèdia i exprimint els recursos de l’arquetip del contrapàs, el poeta s’apropia del seu mecanisme i avança en el camí de la tardor medieval.

Referències

Alighieri, Dante, 1994: Commedia, ed. Anna Maria Chiavaci, Milà, Mondadori.

Auerbach, Erich, 2017: Mímesis. La representación de la realidad en la literatura occidental, Mèxic, Fondo de Cultura Econòmica.

Avery, William T., 1974-75: «Elementos dantescos del Quijote», Anales Cervantinos, 13-14, 3-36.

Badia, Lola, 1991-92: «Bernat Metge i els auctores: del material de construcció al producte elaborat», Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 43, 25-40.

Badia, Lola, 1993: «Notes per a la interpretació del poema XIII, Colguen les gents ab alegria festes», Tradició i modernitat als segles xiv i xv. Estudis de cultura literària i lectures d’Ausiàs March, València-Barcelona, Institut de Filologia Valenciana-Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 25), 181-193.

Badia, Lola, 2022: «“Segons lo Dant història recompta” (March XLV, 90)», Mot So Razo, 21, 31-44.

Cabré, Lluís, 2005-2006: «Orfeu a Lo somni: el gust per la poesia», Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 50, 249-270.

Cataldi, Pietro, 2020: «Ausiàs March, un poeta che pensa», El pensament d’Ausiàs March, ed. Anna Alberni, Lola Badia, Raffaele Pinto, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, 29-51.

Cataldi, Pietro; Nadal Pasqual, Cèlia, 2022: «Giunto nel luogo che volli fuggire. Il canto CX d’Ausiàs March», Scripta, 19, 213-226.

Cervantes, Miguel de, 1998: Don Quijote de la Mancha, dir. Francisco Rico, Madrid, Instituto Cervantes, <https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm> [09/02/2023].

Cingolani, Stefano Maria, 2002: El somni d’una cultura: «Lo somni» de Bernat Metge, Barcelona, Quaderns Crema.

Cingolani, Stefano Maria, 2011: «Lo somni (1396-1399)», Visat, 12 (octubre 2011), [09/02/2023].

Di Girolamo, Costanzo, 1997: «Ausiàs March e Dante», Bolletino del RIALC, [13/02/2023].

Di Girolamo, Costanzo (ed.), 1998: Ausiàs March, Pagine del canzoniere, Milà, Luni.

RIALC = Repertorio informatizzato dell’antica letteratura catalana, coord. Costanzo Di Girolamo, Lola Badia, Nàpols, Università di Napoli Federico II, [12/02/2023].

Gargano, Antonio, 2010: «Gigantes, Torres, Molinos. Dante, Inferno, XXXI; Cervantes, Quijote, I, VIII», Anuario de Estudios Cervantinos, 6, 91-101.

Gentili, Sandro, 2015: «Il realismo di Dante (da De Sanctis ad Auerbach): una categoria critica per la modernità letteraria», La funzione Dante e i paradigmi della modernità, ed. Patrizia Bertini Malgarini,

Nicola Merola, Caterina Verbaro, Pisa, Edizioni ETS, 85-108.

Gómez, Francesc J., 2016: «Dante en la cultura catalana a l’entorn del Casal de Barcelona (1381-1410/12)», Magnificat, 3, 161-198.

Gómez, Francesc J.; Pujol, Josep (ed.), 2008: Ausiàs March, Per haver d’amor vida: antologia comentada, Barcelona, Barcino.

Huizinga, Johan, 2001 (1919): El otoño de la Edad Media. Estudios sobre la forma de la vida y del espíritu durante los siglos xiv y xv en Francia y en los Países Bajos, Madrid, Alianza.

Levi della Torre, Stefano, 2014: Realismo di Dante. Disegni e letture della Divina Commedia, Brescia, Morcelliana.

Metge, Bernat, 1999: Lo somni, ed. Lola Badia, Barcelona, Quaderns Crema.

Metge, Bernat, 2006: Lo somni, ed. Stefano Maria Cingolani, Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics. Coŀlecció B, 27).

Nadal Pasqual, Cèlia, 2020: «El pensament sincrònic d’Ausiàs March», El pensament d’Ausiàs March, ed. Anna Alberni, Lola Badia, Raffaele Pinto, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, 53-75.

Nadal Pasqual, Cèlia; Cataldi, Pietro (ed.), 2020: Ausiàs March, Un male strano. Poesie d’Amore, Torí, Einaudi. Nadal Pasqual, Cèlia, 2023: «El tercer ull. Assaig sobre el cant CII d’Ausiàs March», eHumanista, 53, 376-411.

Pagès, Amadeu (ed.), 1914: Les Obres d’Auzias March, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, vol. II.

Pinto, Raffaele, 1997: «Fuentes médicas de Ausiàs March: una imagen de licantropia», Transferts de themes, transferts de textes. Mythes, légendes et langues entre Catalogne et Languedoc, ed. Marie-

Madeleine Fragonard, Caridad Martínez, Barcelona, PPU, 87-94.

Pinto, Raffaele, 2020: «March: il dialogo con Dante», El pensament d’Ausiàs March, ed. Anna Alberni, Lola Badia, Raffaele Pinto, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, 79-107.

Pujol, Josep, 1997: «Amor i desmemòria. Notes per a la interpretació del poema X d’Ausiàs March», Ausiàs March. Textos i contextos, ed. R. Alemany, Alacant-Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia

Valenciana-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 297-320.

Ruiz-Ruano, Míriam, 2020: Vós i jo entre els antics. Fonts i influències de la literatura catalana medieval, València, Institució Alfons el Magmànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació.

Sagarra, Josep M. (trad.), 1983: La Divina Comèdia de Dante Alighieri, Barcelona, Selecta.

DOI

https://doi.org/10.33115/udg_bib/msr.v21i0.22914

Publicades

2023-05-30 — Actualitzat el 2023-05-30

Número

Secció

Articles