Llengua
Català Español English

L'aplicació de la perspectiva resilient en el treball social amb immigrants llatinoamericans a Tarragona. Una mirada crítica

C.M. Anleu-Hernández

Malgrat que des de Treball Social recentment s'ha generat un interès per l'estudi de la resiliència i la migració, encara són pocs els treballs de recerca que hagin vinculat l'estudi de la resiliència en les persones immigrants amb la intervenció professional del treballador social. D'aquí que el present treball té com a objectius explorar si s'aplica una perspectiva resilient en la intervenció amb el col·lectiu llatinoamericà i identificar alguns dels principals desafiaments que suposa una major incorporació d'aquesta perspectiva en la intervenció social amb immigrants.

L'estudi ha estat realitzat a la província de Tarragona i s'ha utilitzat una metodologia qualitativa, basada d'una banda en entrevistes dirigides a treballadors socials d'institucions públiques i d'organitzacions no governamentals (ONG), inscrites en cinc àmbits d'intervenció on es té major contacte amb la població immigrada I de l'altra, mitjançant dos grups focals amb persones llatinoamericanes.

Dins dels principals resultats es destaca com tot i que la majoria de professionals comparteixen les premisses de la resiliència, presents en els principis de la professió, els resulta difícil aplicar-les a la pràctica. En general, la seva intervenció està marcada per una construcció social dual de l'immigrant que es mou entre el victimisme (sobrevalorant les dificultats) i la negació dels elements subjectius que comporta la migració. Sota aquesta construcció social s'analitzen alguns elements claus dins de la intervenció amb els immigrants i s'assenyalen 5 desafiaments per enfortir la intervenció del treballador social amb persones immigrants des d'una perspectiva resilient.

Es finalitza assenyalant la necessitat d'una aposta seriosa per part de professionals, institucions i usuaris per incorporar en la pràctica professional la promoció i potenciació dels factors resilients.

resiliència, perspectiva resilient, intervenció social, treball social, immigrants, llatinoamericans

Enllaços refback

No hi ha cap enllaç refback.