Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • L'article s'ubica amb claredat a la temàtica de les ciències socials aplicades, incloent educació social, treball social, pedagogia, psicologia, antropologia, sociologia i ciències de l'educació.
 • La temàtica abordada és actual, d'interès per a les ciències socials i contribueix significativament a enriquir aquest camp.

 • Es tracta d'un treball original, que no s'ha enviat a cap altra revista amb l'objectiu de ser publicat.
 • El manuscrit que s'envia a la revista PTS, per part de l'autor de correspondència, compta amb consentiment per enviar-lo de tots els autors signants de l'article.
 • S'ha eliminat o anonimitzat qualsevol informació que pogués donar pistes als revisors sobre els autors o la seva filiació (localització, institucions participants o procediment).
 • El manuscrit respon a la normativa de citació de l'American Psychological Association (APA) en la setena edició (https://biblioteca.udg.edu/ca/com-citar-documents/estil-apa).
 • El títol de l'article resumeix el nucli temàtic de l'article i afavoreix atreure'n la lectura.
 • A la primera pàgina de l'article s'inclou el títol, els autors en el corresponent ordre i la seva filiació, les dades de l'autor de correspondència (nom i cognom/s, adreça postal institucional, adreça de correu electrònic i telèfon; dades que seran publicades ), i els apartats: Aspectes ètics, Conflicte d'interessos i Finançament.
 • A la segona pàgina s'inclou el títol (sense autors), el resum (català o castellà, segons llengua utilitzada en el manuscrit) i paraules clau; i la traducció a l'anglès d'aquests mateixos apartats (en el cas de manuscrits totalment en llengua anglesa no caldrà).
 • L'extensió del resum és entre 200 i 300 paraules i s'estructura mitjançant el sistema IOMRDC (pot variar de manera coherent en dissenys qualitatius).
 • El resum és coherent, concís, precís i comprensible sense la necessitat de la lectura total de l'article.
 • Les paraules clau són coherents amb el contingut de l'article i adequades (de 4 a 6); i s'han tingut en compte els termes utilitzats als tesaures especialitzats (MeSH o similars).
 • El cos del manuscrit comença a la tercera pàgina, i respon a l'estructura: Introducció (incloent-hi l'objectiu al final), Mètode (Disseny, Població, Mostra, Procediment, Instruments i Anàlisi estadística), Resultats, Discussió (incloent Limitacions i Conclusions al final, sense un subapartat específic) i Referències. (L'estructura pot variar lleugerament en cas de dissenys qualitatius, sempre que es requereixi i es justifiqui).
 • El manuscrit es presenta en lletra Times New Roman, mida 12 i interlineat 1,5; i la seva extensió és de 4000 paraules o menys, sense incloure cites bibliogràfiques, taules  i notes a peu de página.
 • S'han incorporat al text de l'article les Taules i Figures i afegit després de l'apartat Referències (de forma correlativa una a cada pàgina).
 • El número de taules incloses al manuscrit és de 6 o menys, i son editables.

Directrius per a l’autor/a

Redacció dels manuscrits

Tots els treballs enviats a la revista PTS han de ser originals i no han estat enviats a cap altra revista amb l'objectiu de ser publicats.

Els manuscrits seran enviats per a la revisió inicial per part de l'equip de redacció, que comprovarà que el manuscrit compleixi les normes per a autors aquí descrites. Es recomana als autors l'ús del Checklist per a la comprovació final d'aquests requisits abans d'enviar-los. En cas que l'equip de redacció detecti inexactituds, en relació a aquesta normativa d'enviament i format, es tornarà als autors el manuscrit tantes vegades com sigui necessari fins que sigui adaptat a les normes esmentades.

Un cop es comprovi l'ajust dels manuscrits a les normes de la revista se'n comprovaran de manera general els continguts. En cas que els continguts bàsics encaixin en la temàtica de la revista, el manuscrit es remetrà al procés de revisió per parells anònim i doble cec.

L'editor en cap de la revista i el consell editorial al complet considerarà que tots els autors signants de l'article han donat el seu consentiment per enviar-los a la revista. És responsabilitat de l’autor de correspondència aconseguir aquesta acceptació. El nombre d’autors i el seu ordre no podran ser modificats una vegada s’hagi realitzat el registre del manuscrit.

 

Estructura del manuscrit

El manuscrit considerarà la normativa de l'American Psychological Association (APA) en la setena edició per a la seva estructura, format de taules i figures. L’estructura serà la següent:

 

Primera pàgina

Inclourà el títol, els autors amb el seu corresponent ordre i la seva filiació (la filiació s'indicarà amb un número en superíndex per a cada autor corresponent). Dades de l'autor de correspondència amb el seu nom i cognom/s, adreça postal institucional, adreça de correu electrònic i telèfon (aquestes dades seran publicades com a dades de contacte dels autors). En cas que els autors disposin d'identificador digital ORCID (recomanat) s'inclourà a la primera pàgina i per a cadascun.

La primera pàgina inclourà al seu torn i en aquest ordre els tres apartats obligatoris següents: Una declaració dels aspectes ètics denominada “Aspectes ètics” en què es descriuran les qüestions ètiques descrites a l'apartat de Deures derivats de l'autoria i una declaració de conflicte d'interessos anomenada “Conflicte d'interessos”. En cas de no haver-hi conflicte d'interessos es declararà l'absència d'aquests amb la frase “Els autors signants declaren l'absència de qualsevol tipus de conflicte d'interessos”. Finalment, una declaració del finançament obtingut per al desenvolupament de la investigació denominada “Finançament”. En cas de no haver obtingut cap tipus de finançament, els autors inclouran la paraula “Cap”. Els autors tenen la possibilitat d'incloure un quart apartat a la pàgina d'inici anomenat “Reconeixements” on poden fer constar aquelles persones o institucions que no han tingut cabuda a l'apartat d'autories, pels motius ja comentats, a la secció corresponent però que sí que van participar en altres aspectes del desenvolupament de la investigació.

 

Segona pàgina

Inclourà novament el títol de l'article (sense autors), el resum en castellà o català (depenent de la llengua en què hagi estat escrit) i finalment les paraules clau. Títol, resum i paraules clau inclouran una traducció a l'anglès. En el cas de manuscrits escrits íntegrament en anglès, no cal la traducció al castellà o català.

 

El resum serà, entre 200 i 300 paraules, estructurat amb el sistema IOMRDC, és a dir: Introducció, Objectiu, Mètode (Disseny, Població, Mostra, Procediment, Instruments i Anàlisi estadística), Resultats, Discussió i Conclusions. En el cas de dissenys qualitatius, aquesta estructura podrà variar si escau.

 

Les paraules clau estaran separades per un punt i coma, i és recomanable que siguin considerades segons els termes inclosos als tesaurus especialitzats (MeSH o similars). S'admetran un mínim de quatre i un màxim de sis paraules clau.

 

Tercera pàgina

El cos del manuscrit començarà a la tercera pàgina.

Qualsevol informació proporcionada sobre la localització, les institucions participants o el procediment que pugui donar informació o pistes sobre els autors o la seva filiació haurà de ser anonimitzada dins del manuscrit.

La revista PTS prioritzarà articles empírics, per tant, l'estructura del manuscrit serà la següent: Introducció (que inclourà l'objectiu al final d'aquesta), Mètode (Disseny, Població, Mostra, Procediment, Instruments i Anàlisi estadística), Resultats, Discussió (que inclourà un apartat de Limitacions i un de Conclusions al final, sense necessitat de crear un subapartat específic per a això) i Referències. Els articles amb un disseny qualitatiu poden alterar lleugerament aquesta estructura sempre que el procediment així ho requereixi i es justifiqui.

S'evitaran les notes a peu de pàgina.

Les Taules i Figures seran cridades al text de l'article i afegides de forma correlativa, una a cada pàgina, després de l'apartat de referències.

La preparació del manuscrit ha de seguir les normes de publicació de l'APA (American Psychological Association, setena edició americana). Aquest fet afecta especialment la presentació de les cites al text, les referències, les taules i les figures. Els autors han de tenir en compte les particularitats d’una publicació que admet manuscrits en tres llengües. Per tant, quan es presentin dades numèriques, s'escriurà punt –no coma– davant de les dècimes. No s'utilitzarà el zero davant de la fracció decimal, quan el nombre no sigui superior a 1 (correlacions, nivells de significació, etc.).

 

Tot el manuscrit haurà d'estar escrit en lletra Times New Roman, mida 12 i interlineat 1,5.

 

Enviament de manuscrits i procés de revisió

 

L'autor de correspondència s'haurà de registrar a la plataforma de la revista i afegir als coautors si n'hi hagués. En tots els casos es farà constar com a mínim el seu nom i cognoms, filiació i número d'ORCID (si en disposen).

 

Quan es rebi l'article s'enviarà un justificant de recepció automatitzat per part de la plataforma de la revista PTS mitjançant el correu electrònic confirmatori. Si l'autor de correspondència no rep aquest correu electrònic, és possible que aquest hagi estat captat pel filtre spam del gestor de correu de l'autor i enviat a la vostra bústia de correu no desitjat.

 

Un cop feta la comprovació del compliment de l'article en matèria de format, s'enviarà a revisió per parells. Cada manuscrit serà revisat per almenys dos revisors. Els autors han de participar en el procés de revisió facilitant modificacions dels manuscrits si els revisors ho requereixen. La decisió final sobre la publicació d’un article correspon a la direcció de la revista. L'acceptació o no de l'article serà comunicada a l'autor de correspondència el més aviat possible. Després de la publicació, els autors rebran el seu article en format PDF i hi tindran accés sempre, a través de la plataforma de la revista.

 

Avís de drets d'autor/a

Els autors conserven sempre els seus drets i concedeixen a la revista el dret de primera publicació de l'obra, registrada sota una llicència de reconeixement de Creative Commons Attribution-Noncommercial-ShareAlike (by-nc-sa) https://creativecommons.org/licenses /by-nc-sa/4.0/.

S'anima els autors que facin la màxima difusió del seu article (per exemple publicar-ho en línia) proposant-los que ho facin (per exemple, en repositoris institucionals o a la seva pàgina web), durant el procés d'enviament, ja que aquesta pràctica pot produir bons resultats de difusió i traspàs del coneixement, alhora que contribueix a fer que l'obra publicada rebi més cites.

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic introduïts en aquesta revista es faran servir exclusivament per a les finalitats declarades per aquesta revista i no estaran disponibles per a cap altre propòsit o una altra persona.

 

Us informem que el responsable del tractament de les dades que feu constar serà la Universitat de Girona, que els tractarà amb la finalitat de gestionar la vostra col·laboració amb la Revista. Les dades es tractaran sobre la base del consentiment d'acord amb l'article 6.1.a del Reglament General de Protecció de Dades. Es comunicaran als editors de la revista. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament dirigint-se a la Biblioteca de la Universitat de Girona. Es pot ampliar més informació sobre la política de protecció de dades des d'aquest enllaç

 

Les opinions expressades als articles són sempre responsabilitat exclusiva dels seus autors i no representen necessàriament les opinions o polítiques científiques de la revista. Les activitats descrites als documents compleixen els criteris generalment acceptats d'ètica professional i de recerca. Els autors poden consultar les publicacions de la Comissió d'Ètica de Publicació (COPE). En cas de no complir aquests criteris, la revista PTS es reserva el dret de prendre les mesures adequades.