Llengua
Català Español English

Trameses

Enviament de treballs

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

Ja teniu un nom d'usuari/ària i una contrasenya per a Pedagogia i Treball Social?
Vés a l’inici de sessió

Necessiteu un nom d'usuari/ària i una contrasenya?
Vés al registre

Directrius per a l’autor/a

1. Indicacions per a la presentació dels articles


Dades d’autoria: dades de l’autor/a o autors/es: nom i cognoms de cada autor/a, grau acadèmic més elevat de cadascun i filiació institucional.

Presentació de l’article: Títol de l’article (el més clarificador i succinta possible) Resum de l’article (en anglès i també en català i castellà si l’article està escrit en aquesta llengua). Entre 200 i 300 paraules. Hi constarà (seguint el format IMRYD) els aspectes següents: objectiu o objectius, metodologia, principals resultats obtinguts i discussió o conclusions Paraules clau: entre 4 i 6 (en anglès i també en català i castellà si l’article està escrit en aquesta llengua)

Text de l’article: Extensió: els articles no superaran les 6.000 paraules, incloent-hi les notes a peu de pàgina, la bibliografia, les taules i els gràfics. El text, a excepció de les notes a peu de pàgina, serà escrit en arial, mida 12, espai interlinial d’1,5.

Estructura recomanada: els articles derivats d’investigacions fóra bo que contemplin els aspectes següents: plantejament de l’objecte d’estudi, antecedents o fonamentació teòrica, metodologia emprada, resultats, conclusions o discussió, limitacions del treball presentat i prospectiva, bibliografia i annexos (si escau).

Cites textuals en el text: es destacaran entre cometes i tot seguit, en parèntesi, hi constarà el cognom de l’autor, any de publicació i pàgina referida, si escau.

Esquemes, dibuixos, gràfics, taules, etc.: s’enumeraran consecutivament (en funció del tipus) i tot seguit hi haurà el títol. Es presentarà inserit en el text i en format que no sigui imatge a fi de facilitar, si escau, la modificació. Els esquemes, dibuixos, gràfics i taules portaran un títol breu i clarificador. Les notes: s’enumeraran consecutivament en el text i figuraran a peu de cada pàgina. En aquest cas s’utilitzarà el següent format: times new roman, cos 10, espai interlineat senzill. S’evitaran les notes que siguin només referències bibliogràfiques apuntades en el text. En aquest cas la referència bibliogràfica completa anirà al final de l’article.

Les fotografies: en cas que hi hagi fotografies no es podran identificar les persones que hi apareixen a menys que s’adjunti el permís de les persones afectades.

Totes les abreviatures seran descrites la primera vegada.

Referències bibliogràfiques: la veracitat de les cites bibliogràfiques és responsabilitat de l’autor/a o dels autors/es de l’article. Les referències bibliogràfiques s'han de presentar seguint els estandards de l'American Psychological Association (APA Style, 6th edition), tal com es mostra en els exemples següents:

a. Per a llibres o monografies:

-Kitwood, T. (2003). Repensant la demència. Pels drets de la persona. Vic: EUMO.

b. Per a parts de llibres o bé compilacions:

-Chambon, A.S.; Irving, A. i Epstein, L. (Eds.). (2001). Foucault y el trabajo social. Granada: Maristán.

-Smith, S.R. (2009). “Social justice and disability. Competing interpretations of the medical and social models”. A: Kristiansen, K; Vehmas, S. I Shakespeare, T. (Eds.). Arguing about disability. Philosophical perspectives. Londres: Routledge, pp. 15-29.

c. Articles de publicacions periòdiques:

-Dartiguenave, J-Y. i Garnier, J-F. (2009). “Pour un renouvellement du savoir en travail social”, EMPAN, 75, 30-34.

-Mathiesen, R. (1999). “An Examination of the Theoretical Foundation of Social Pedagogy”, The Journal of the European Association of Training Centres for Socio-Educational Care Work, 3, 1-28.

d. Per a articles en línea:

-Bobes, M. i García, A. (2010) “El uso de las TIC como erramienta educativa y terapéutica en el contexto penitenciario. El proyecto Òmnia en las prisiones catalanas”, RES. Revista de Educación Social [article en línea]. [Data de consulta: 10 de març de 2010].

 

2.Indicacions per a la presentació de Comunicacions a Congressos


Les mateixes que l'article però no poden superar les 3.000 paraules.

 

3.Indicacions per a la presentació de Recensions de llibres i de tesis doctorals


Pel que fa a l’obra ressenyada: De manera preferent s’acceptaran ressenyes de publicacions rellevants del camp de la Pedagogia, del Treball Social o de les Ciències Socials aplicades, de no més dos anys d’antiguitat respecte al moment que es presenta la recensió. Els criteris que es tindran en compte són:

- Especialització i prestigi de l’autor/s del llibre, així com de l’editorial on ha estat publicada l’obra.

- Actualitat de la temàtica i de la data de publicació.

- Queden excloses les ressenyes de llibres de caràcter divulgatiu, llibres de text o materials didàctics.  

- En relació a la tesi doctoral, es valorarà que es tracti d’una recerca presentada, recentment, i que hagi obtingut la màxima nota per part del tribunal. Pel que fa a la ressenya es valorarà la qualitat del text, així com l’especialitat científica de l’autor de la recensió de l’obra. En cap cas podrà sobrepassar les 700 paraules. La ressenya serà encapçalada per les dades tècniques de l’obra (tal i com s’especifica a la normativa de publicacions de la revista). El nom de l’autor apareixerà al final del text. En el cas de les tesis doctorals s’explicitarà el director/a de la tesi i la universitat on s’ha llegit.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.

  1. La tramesa no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista (o s'ha enviat una explicació a «Comentaris per a l'editor/a»).
  2. El fitxer de la tramesa està en format de document de l'OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect.

  3. Sempre que ha estat possible s'han proporcionat els URL per a les referències.
  4. El text utilitza un espaiat d'1,5, lletra mida 12 i en cursiva, més que no pas subratllat, excepte a les adreces URL. Pel que fa a totes les il·lustracions, figures i taules, es col·loquen al lloc corresponent del text i no al final.
  5. Si es tramet a una avaluació per experts/ertes d'una secció de la revista, s'han de seguir les instruccions a Assegurar una avaluació anònima.

Declaració de privacitat

Les adreces electròniques i els noms introduïts en aquest lloc s'utilitzaran exclusivament per als propòsits declarats per aquesta revista i no es faran servir amb cap altra finalitat ni es posaran a disposició de tercers.