Sobre la revista

Focus i abast

La revista Pedagogia i Treball Social (PTS) és una publicació científica que edita el Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona. El primer número va ser llançat el mes de gener de l'any 2011. La seva freqüència de publicació és semestral (juny i desembre). PTS accepta enviaments en tres idiomes: castellà, català i anglès; i la seva temàtica són les ciències socials aplicades incloent-hi educació social, treball social, pedagogia, psicologia, antropologia, sociologia i ciències de l'educació. Encara que el comitè editorial dóna preferència a investigacions empíriques, siguin aquestes qualitatives o quantitatives, pot acceptar treballs de revisió teòrica o assaigs (encara que aquests seran preferiblement encarregats a persones de renom i/o sobre aspectes rellevants i innovadors de les disciplines corresponents).

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Recepció de manuscrits

S'informarà amb la màxima diligència a les persones autores de la recepció correcta de l'article, sempre a través de la plataforma Open Journal System (OJS).

 

Primera avaluació després de la recepció

La secretaria de redacció efectuarà una minuciosa primera anàlisi editorial per comprovar que l'article compleix tots els requeriments de les normes per a persones autores (aspectes formals) i determinar si el contingut compleix amb els criteris editorials sobre l'enfocament de la revista. Després d'aquesta avaluació inicial s'informarà les persones autores si s'accepta per a la revisió per parells. En cas contrari, s'instarà a la modificació dels aspectes formals fins que els criteris bàsics de la revista PTS es compleixin o, per contra, s'informarà dels motius (formals, metodològics, temàtics) pels quals el manuscrit es rebutja en aquesta part del procés.

 

Revisió per parells

Superada la primera avaluació per part de la secretaria de redacció i l'editor en cap, tots els manuscrits se sotmetran a un rigorós procés de revisió per parells doble cec i confidencial, per part d'un mínim de dos revisors experts en el tema en qüestió. Els revisors, que no tindran cap mena de conflicte d'interessos i així ho hauran de confirmar, rebran el manuscrit juntament amb les instruccions i el procediment de revisió a seguir. La temporalitat d'aquesta fase de revisió sol ser d'un mes des de la recepció del manuscrit per part dels editors. El resultat individual de cada revisor serà: i) acceptar el manuscrit per a la publicació, ii) acceptar el manuscrit després de la modificació de canvis menors, iii) la modificació de canvis substancials del manuscrit per a una segona avaluació cega o iv) rebutjar el manuscrit. Quan no hi hagi un acord entre revisors o quan l'editor en cap ho consideri oportú, hi ha la possibilitat que un tercer revisor avaluï el manuscrit, amb el conseqüent temps d'un mes per revisar-lo. Els avaluadors actuaran sota els criteris de competència, confidencialitat, imparcialitat i honestedat, diligència, respecte i cortesia.

 

Primera resposta als autors després de la revisió per parells.

Un cop rebut el resultat de l'avaluació dels revisors externs, l'editor contactarà amb les persones autores, sempre a través de la plataforma OJS i els informarà sobre el contingut de l'avaluació i la decisió final de la revisió. La resposta de l'editor després de rebre el resultat de la revisió per parells no es demorarà més de dues setmanes.

Política d’accés obert

La revista PTS és una revista d'accés obert (https://revistes.udg.edu/pedagogia_i_treball_social) i no hi ha despeses associades a l'edició o publicació en cap moment del procés. La revista PTS subscriu la iniciativa de Budapest per a l'accés obert i, per aquest motiu, a partir del volum 12 (2023), publica els articles amb una llicència Creative Commons By (CC-by).

Indicadors de qualitat i indexació

La revista PTS està indexada a Dialnet, EBSCO i avaluada a Carhus Plus+ 2018 i Latindex.

Aspectes ètics en la difusió de resultats de recerca

Declaració d'aspectes ètics i males pràctiques

La revista Pedagogia i Treball Social està compromesa amb el manteniment dels estàndards ètics i les bones pràctiques en tot el procés de publicació dels articles. La direcció de la revista i la resta de seccions que la inclouen segueixen les recomanacions del Committee of Publication Ethics (COPE, https://publicationethics.org) que proporciona orientacions i directrius amb el propòsit de millorar les pràctiques dirigides al compliment dels requisits ètics de qualsevol publicació científica de qualitat ètica. A continuació, es resumiran breument els punts clau dels estàndards COPE que regeixen el consell editorial, assessor, de direcció i redacció, així com els revisors de la revista PTS:

 

Deures dels editors

És responsabilitat dels editors prendre decisions sobre la publicació amb compromís ètic i justícia. En aquest sentit, l'editor responsable serà guiat per part de la direcció de la revista per prendre decisions amb responsabilitat i tenint en compte les decisions i les aportacions dels revisors externs després del procés de doble cec. El caràcter de justícia es tradueix en transparència a l'hora de prendre decisions, imparcialitat davant de qüestions relacionades amb la raça, l'origen o l'ètnia de les persones autores, el gènere o l'orientació sexual, les creences religioses o espirituals i la nacionalitat o les idees. polítiques. S'apel·la, doncs, a la decisió d'acceptar un treball fonamentada en la importància d'aquest i l'ajust als criteris de publicació de la revista (originalitat, claredat, validesa i abast).

 

Confidencialitat

Els editors, l'equip editorial i la secretaria de redacció guardaran la confidencialitat sobre els manuscrits enviats a la revista, excepte en el cas de comunicar-se amb els mateixos autors, revisors o altres membres de l'equip editorial. Tot el contingut generat a través de la revisió per parells (informació privilegiada o altres idees obtingudes durant aquest procés) és així mateix confidencial i no serà emprat per obtenir avantatges personals, ja que això suposaria un conflicte d'interessos.

 

Conflicte d'interessos

Els membres de l'equip editorial no han d'usar com a material de recerca pròpia aquells manuscrits o articles presentats a la revista PTS sense el consentiment exprés dels autors. Així, s'abstindran de participar en processos de manuscrits en què hi hagi conflictes d'interessos a causa de competència, col·laboració o altre tipus de relacions amb les persones autores o les institucions a què s'afilien. Els membres de l'equip editorial han d'instar totes les persones que contribueixin amb els seus manuscrits a revelar els interessos pertinents en competència i a fer públiques les correccions, si és el cas. En aquest sentit, es publicaran retractacions o expressions de preocupació en cas necessari.

 

Responsabilitats de les persones revisores

La revisió per parells és un requeriment indispensable de la publicació científica. Gràcies a aquest procés, l'editor en cap pot prendre decisions rigoroses i imparcials en relació amb la publicació dels manuscrits enviats. Són responsabilitat dels revisors:

 

Confidencialitat

Tots els manuscrits s'han de tractar com a documents confidencials, evitant qualsevol mena de divulgació o discussió amb altres persones sense l'aprovació de l'editor.

 

Diligència

Perquè el procés editorial sigui efectiu, cal que les persones que acceptin participar com a revisores ho facin respectant els temps previstos per la direcció de la revista. En cas contrari, és responsabilitat de les persones revisores comunicar amb suficient antelació els possibles retards, per tal de calibrar la possibilitat d'una ampliació de termini de revisió o, per contra, valorar la retirada del procés.

 

Objectivitat

Les aportacions de les persones revisores estaran proveïdes d'objectivitat focalitzant en els continguts i no en les persones autores o les institucions a què s'afilien, considerant qualsevol tipus de crítiques personals com a inadequades. Els punts de vista de les persones revisores s'han d'expressar amb claredat i l'argumentació necessària per sostenir les afirmacions i les propostes.

 

Reconeixement de les fonts

Les persones revisores procediran a la identificació dels treballs publicats no esmentats als manuscrits enviats. Així mateix, assenyalaran si els arguments derivats de les publicacions se citen al text amb la seva font respectiva i es llisten a l'apartat de referències.

 

Solapament o plagi

Les persones revisores notificaran a l'editor si s'han identificat similituds o solapaments substancials amb altres articles ja publicats.

 

Conflicte d'interessos

Les persones revisores s'abstindran de participar en processos de manuscrits en què hi hagi conflictes d'interessos a causa de competència, col·laboració o altre tipus de relacions amb les persones autores o les institucions a què s'afilien. Els revisors no faran servir sota cap concepte la informació fruit del procés de revisió per a l'obtenció d'avantatges personals.

 

Deures derivats de l'autoria

Estàndards per a la presentació de manuscrits

Els estàndards de la revista per a la presentació d'investigacions originals inclouran una descripció detallada i precisa del coneixement actual sobre l'àrea o àrees a què s'adscriu la investigació, dels resultats obtinguts (que incloguin les dades subjacents que els sostenen) així com una discussió objectiva del significat. En tractar-se d'una investigació científica cal que els autors proporcionin elements suficients per possibilitar la replicació de l'estudi. Qualsevol declaració fraudulenta o deliberadament inexacta constitueix un comportament poc ètic i són inacceptables.

 

Dades en accés obert

Si el consell editorial ho considera oportú, pot sol·licitar als autors que proporcionin les dades brutes de l'estudi presentat per a la seva publicació, per la qual cosa és necessari i recomanable que aquestes dades siguin guardades durant un temps raonable després de la seva publicació.

 

Originalitat i plagi

El manuscrit presentat ha de ser un document original, i serà responsabilitat dels autors assegurar-se'n. Si els autors han fet ús d'alguna altra obra, aquesta ha de ser esmentada als apartats corresponents i de forma correcta. Tot i així, l'obra no replicarà gran part de la informació ja presentada a altres publicacions, pròpies o d'altres autors.

 

Publicació concurrent o redundant

Seguint amb el criteri de total originalitat dels articles, els autors han d'evitar la publicació de manuscrits que descriguin els mateixos resultats a més d'una revista o publicació primària. Enviar el mateix manuscrit a dues revistes simultàniament constitueix un comportament poc ètic i és inacceptable per a la revista PTS.

 

Reconeixement de les fonts

Sempre es reconeixerà les autories d'altres autors els treballs dels quals han estat nomenats al manuscrit. Els autors han de citar en el format correcte les publicacions que han influït en la determinació de la naturalesa del manuscrit enviat.

 

Autoria i correspondència

Es considera autor a aquella persona que hagi realitzat una contribució significativa a la investigació de la qual se sol·licita la seva publicació, sigui en la concepció, disseny, execució, interpretació o revisió exhaustiva i anàlisi. D'aquesta manera, totes les persones que hagin contribuït de manera significativa han de constar a la llista d'autoria. Cal reconèixer la participació d’altres persones que hagin pogut participar en d’altres aspectes del projecte (recollida de dades, processament). Per això hi ha un apartat de reconeixement on es pot fer constar i descriure-hi les aportacions. La persona identificada com a autor de correspondència, a més de proporcionar les dades necessàries per al contacte posterior de l'equip editorial i els lectors, ha d'assegurar-se que la resta dels coautors han aprovat la versió final del manuscrit i hi ha un acord comú per a la publicació abans de ser enviat.

 

Investigacions amb persones o animals

Qualsevol estudi que hagi tingut com a subjectes persones o animals s'ha d'ajustar escrupolosament a les lleis i els requisits institucionals, locals i nacionals i confirmar que s'ha obtingut la corresponent aprovació per part de l'estament responsable en cada cas. El manuscrit inclourà un apartat denominat “Consideracions ètiques” en què es descriurà com es va obtenir el permís explícit de les persones participants a l'estudi i com se'ls va informar sobre aquest. Cal que es descrigui com es va protegir la privadesa de les persones en el procés de recerca, si és que es va fer, i incloure quin comitè d'ètica va autoritzar la seva investigació. Els autors poden ser instats a explicitar al manuscrit que es va obtenir el consentiment informat si la investigació va comptar amb la participació de persones.

 

Declaració de conflicte d'interessos

Els autors han de revelar qualsevol conflicte d'interessos, incloent-hi situacions de relació econòmica o altres tipus d'interès que puguin ser susceptibles d'influir en els resultats o interpretar-los. Qualsevol font de suport financer relacionada amb la investigació, directa o indirecta, s'ha d'explicitar a l'apartat corresponent.

 

Errors i rectificacions als articles ja publicats.

En cas que un autor descobrís un error o inexactitud rellevant en el seu propi article publicat, ha de notificar immediatament a l'editor en cap de la revista a través dels canals ordinaris. Així mateix, heu de cooperar per retirar, corregir o esmenar el contingut de l'article perquè s'adapti a la màxima veracitat amb posterioritat. En cas que sigui el consell editorial qui descobreixi un error o inexactitud important, el fet serà posat en coneixement de l'autor de correspondència qui tindrà l'obligació de corregir l'article en els mateixos termes.

El contingut dels articles és responsabilitat última dels autors. En cas que els autors volguessin fer alguna modificació, per qüestions de forma, errades menors o altres canvis que no afectin de forma substancial els continguts del mateix una vegada l'article estigui maquetat (i s'hagin acceptat les galerades), seran els propis autors els qui hauran d'assumir les despeses de maquetació derivades de la rectificació.

 

Confirmació editorial

En el cas de presumpta o mala conducta per part dels autors, expressada en la publicació per causa de frau o plagi, l'equip editorial prendrà totes les mesures necessàries per esclarir els fets i esmenar l'article en qüestió. Això inclou la publicació d'una fe d'errades o, en els casos més greus, la retractació i la retirada de l'article afectat al complet.