L'ensenyament i l'aprenentatge escolar a partir de la cultura familiar. Un exemple il·lustratiu d'una familia procedent de Gambia que viu a Catalunya

Autors/ores

  • Alba Planagumà
  • Meritxell Quintanas
  • Moisès Esteban-Guitart

Descàrregues

Resum

L’objectiu de l’estudi que es presenta en aquest article, fonamentat en la psicologia cultural, consisteix a descriure la relació entre la cultura familiar i escolar d’una família procedent de Gàmbia que viu a Catalunya, Espanya, per il·lustrar com els docents poden utilitzar els fons de coneixement de les famílies amb l’objectiu d’establir punts de connexió directe entre la vida dels seus alumnes i la instrucció escolar. Es va utilitzar un disseny qualitatiu i es van emprar tècniques etnogràfiques d’entrevista i anàlisi de documents (genograma i sistema d’informació geogràfica). Es resultats il·lustren la varietat de fons de coneixement que les famílies acumulen i utilitzen en la seva vida quotidiana. Específicament, es detecten —en la família entrevistada—coneixements amplis vinculats a la construcció. En la mateixa línia del treball de Sandoval-Taylor, se suggereix un mòdul o unitat curricular basada en fons de coneixement vinculats a la construcció. Aquest article segueix un model pedagògic que il·lustra l’aproximació dels fons de coneixement, així com la teoria ecològica de Bronfenbrenner, que emfatitza l’extensió de l’aprenentatge i l’ensenyança a través de la connexió de microsistemes com la família i l’escola. Les experiències prèvies dels alumnes, les seves experiències culturals adquirides en la vida familiar, afecten el seu rendiment escolar. En aquest sentit, l’article presenta una discussió del model conegut com a continuïtats-discontinuïtats família-escola o model del desajust família-escola, dissenyat per explicar i poder intervenir en l’educació d’estudiants subrepresentats, és a dir, estudiants que posseeixen una de les característiques següents o més d’una: baixos ingressos econòmics, minoria cultural, origen estranger (immigrant, segona generació, sense documentació), accent estranger i/o no ser fluents en català o castellà.

Paraules clau

fons de coneixement, aproximació ecològica, metodologia qualitativa, model del desajust família-escola, estudiants infrarepresentats, racisme

DOI

https://doi.org/10.33115/udg_bib/pts.v2i1.1535

Publicades

2012-01-01

Número

Secció

Articles