Llengua
Català Español English

L'ús del càstig com a recurs del professorat de segle XXI. Anàlisi de reflexions docents en un estudi de casos de 4 centres escolars

Sergio Moneo Benítez, Yolanda Moneo Benítez, Ramón Ruiz Pericás
Aquest article és producte d’una recerca qualitativa realitzada per diversos professionals de l’ensenyament, en la qual es plantegen diversos objectius sobre el potencial ús del càstig. En aquest sentit, es pretén conèixer l’actuació dels actuals docents quan succeeix una situació conflictiva a l’aula, així com els motius pels quals recorrerien al ús del càstig. Considerant aquesta ultima idea, serà oportú conèixer quins són els càstigs més freqüentment utilitzats i quantes vegades s’arriben a aplicar amb un mateix grup d’alumnes. A aquest efecte, en primer lloc es pretén determinar la diferència entre càstig i sanció i, mitjançant un marc teòric, exposar els inicis del càstig a partir de les aportacions de Foucault. D’aquesta manera, ens situem en un estudi de casos, en el qual s’interpreten realitats de 4 centres escolars; 2 de Primària i 2 de Secundària. Els resultats, per la seva banda, s’obtenen a través d’una entrevista realitzada a un docent de cada centre escolar i dels qüestionaris que se sol·licita a la resta de professionals que contestin. El conjunt de dades és analitzat mitjançant el programa Nudist Viu, el qual possibilita identificar les principals categories de l’estudi. Finalment, s’exposen les conclusions, així com certes limitacions i possibles futures línies de recerca pel que fa a l’àmbit d’estudi.
actuació docent en situacions conflictives; potencial ús del càstig; motius i freqüència; alternatives

Enllaços refback

No hi ha cap enllaç refback.