Llengua
Català Español English

Housing First: la seva aplicació a Catalunya

B. Argemí Miquel

Tradicionalment s’ha intervingut en la problemàtica del sensellarisme a través del Model Continuum of Care, però aquest s’ha mostrat eficient només amb un perfil determinat de la població en situació de sense llar. Des del anys noranta als EEUU s’ha anat desenvolupant un model conegut com a Model Housing First el qual s’ha demostrat més eficient en la intervenció amb població més cronificada en la situació de sense llar. En aquest article es pretén comparar com s’està aplicant el Model Housing First a Catalunya amb el que s’entén des del model teòric creat als EEUU. Així com també veure quina és la situació actual del Model Housing First català. En primer lloc s’analitzen les principals fonts bibliogràfiques creadores del Model Housing First per tal d’intentar extreure les característiques teòriques bàsiques del model. En segon lloc s’intenta mostrar com s’està aplicant el model a Catalunya a través d’experiències com les que s’estan vivint a la Fundació Arrels de Barcelona i a Sant Joan de
Déu Serveis Socials per veure si s’hi troben les característiques que engloben el Model Housing First i amb quines dificultats s’estan trobant a l’hora d’aplicar el model. Finalment l’autora exposa els aspectes positius d’aplicar el Model Housing First, els aspectes sobre els que caldrà definir-se i les febleses del context català.

Model Housing First, sensellarisme, habitatge estable, suport permanent

Enllaços refback

No hi ha cap enllaç refback.