Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • La tramesa no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista (o s'ha enviat una explicació a «Comentaris per a l'editor/a»).
  • El fitxer de la tramesa està en format de document de l'OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect.

  • Sempre que ha estat possible s'han proporcionat els URL per a les referències.

  • El text utilitza un espaiat senzill, lletra de mida 12 i en cursiva, més que no pas subratllat, excepte a les adreces URL. Pel que fa a totes les il·lustracions, figures i taules, es col·loquen al lloc corresponent del text i no al final.

  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits a les instruccions de l'autor/a a Indicacions de l’autor/a, que es troben a «Sobre la revista».

Directrius per a l’autor/a

Tipus de treballs admesos:

 

La REPTE publica articles originals –hauran de ser inèdits- que pertanyin a alguna de les CINC categories següents:

a) articles d'investigació

b) articles de revisió i/o anàlisi teòrica

c) experiències d'innovació en la docència de la psicologia

d) recensions bibliogràfiques

e) aportacions dels estudiants –preferentment de 2º i 3er cicle- (que no puguin incloure's en alguna de les 4 categories anteriors)

 

Per al primer tipus de treballs (a), el format serà l'estàndard:

Introducció teòrica, metodologia utilitzada, resultats (taules, gràfics, etc.), discussió i conclusions, a més de les notes i les referències bibliogràfiques (que hauran d’ajustar-se a la normativa A.P.A.). L'extensió màxima (exclosos gràfics, taules, notes i bibliografia) no podrà sobrepassar les 25 pàgines DIN-A4, a doble espai, amb lletra arial 10.

 

Per al segon tipus de treballs (b), el format haurà de ser el següent:

Introducció teòrica, desenvolupament del tema, discussió i conclusions (a més de les referències bibliogràfiques (normativa A.P.A.) i gràfics i/o taules si n’hi hagués. L'extensió màxima serà anàloga a la dels articles d'investigació (a).

 

El tercer tipus de treballs (c) tindrà un format més lliure, encara que bàsicament haurà de seguir un esquema coherent en el qual constin almenys els següents apartats: Fonamentació teòrica de l'experiència d'innovació, anàlisi, discussió i valoració de la mateixa (a més de referències bibliogràfiques, i anàlisi de dades si n’hi hagués).

 

La redacció de REPTE admetrà també treballs de recensió bibliogràfica (d) amb un format lliure, i l'extensió dels quals no podrà superar les 5 pàgines a doble espai –arial 10-.

 

S'admetran finalment, aportacions d'estudiants (e) (preferentment dels cicles superiors) que no es puguin incloure en alguna de les 4 categories anteriors. El format serà també lliure i la seva extensió no podrà superar les 25 pàgines.

 

A més de català, REPTE admet articles en castellà, anglès i francès.

 

Format de presentació dels treballs:

 

En tractar-se d'una revista electrònica, els treballs hauran de presentar-se en format electrònic, preferiblement per e-mail en un fitxer adjunt. Aquest fitxer haurà de ser processable per Microsoft Word per a Windows.

 

A la primera pàgina haurà de constar: el títol de l'article, el nom i els cognoms complets dels autors (sense inicials), el centre de treball i una adreça electrònica de contacte. Paral·lelament, podrà indicar-se també un número telefònic i/o de fax.

 

A la segona pàgina haurà de constar el títol del treball, així com un resum bilingüe (català o castellà i anglès) que no excedeixi les 300 paraules i un conjunt de paraules clau amb un mínim de 5 i un màxim de 10.

 

La resta de les pàgines corresponen al treball original (amb els seus apartats i subapartats) amb una extensió màxima de 25 pàgines.

 

Les taules i les figures (si n’hi hagués) hauran d’anar ja inserides en el lloc que l'autor consideri oportú, amb l'única condició que han de ser editables (en grandària i qualitat de visualització).

Finalment, tant les referències dins el text com l'apartat de bibliografia hauran de redactar-se atenent a les normes de la A.P.A. (6ª edició).

 

Enviament de treballs:

 

Els autors enviaran els seus articles originals al Director/a de la revista. També la correspondència relativa a l'eventual publicació dels articles haurà d’enviar-se a la mateixa adreça:

dir.repte@udg.es

 

En el moment d'enviar els treballs, els autors han de dir a quina de les cinc categories de la revista pertany el seu treball:

 

a) articles d'investigació
b) articles de revisió i/o anàlisi teòrica
c) experiències d'innovació en la docència de la psicologia
d) recensions bibliogràfiques
e) aportacions dels estudiants –preferentment de 2º i 3er cicle- (que no puguin incloure's en alguna de les 4 categories anteriors)

 

En el moment de rebre el treball, si aquest s'ajusta als tema de la revista (docència de la psicologia) els autors rebran un justificant de recepció del treball via correu electrònic. Llavors, els treballs seran avaluats per dos revisors seleccionats per un membre de l'Equip de Editorial. Es respectarà el doble anonimat (d'autor i d'avaluadors). Serà un membre de l'Equip de Editorial qui faci de pont entre ambdós.

 

El procés d'avaluació donarà com a resultat algun dels tres supòsits següents:

a) acceptació de l'article per a la seva publicació
b) acceptació de l'article, però condicionada a les rectificacions que els revisors creguin oportunes
c) rebuig del treball

 

Una vegada publicat el treball, l'autor o autors (així com tota la comunitat interessada) podrà obtenir una còpia en format pdf a la pàgina web de la revista (amb el seu respectiu ISSN i codis de volum, data, pàgines, etc.):

http://psicologia.udg.es/revista

 

La direcció i l'Equip de Redacció de REPTE, no es fan responsables dels punts de vista sostinguts pels autors dels treballs.

 

 

Declaració de privacitat

Us informem que el responsable del tractament de les dades que feu constar serà la Universitat de Girona, que els tractarà amb la finalitat de gestionar la vostra col·laboració amb la Revista. Les dades es tractaran en base al vostre consentiment d’acord amb l’article 6.1.a del Reglament General de Protecció de Dades. Es comunicaran als editors de la revista. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Universitat de Girona. Podeu llegir més informació sobre la política de protecció de dades des d’aquest enllaç.